Beboere

Ja, men der er nogle krav, der skal være opfyldt, for at man kan få godkendt en fremleje af sin bolig.
Fremleje af en almen bolig kan maksimalt være for to år, og der skal være en gyldig grund til, at man vil fremleje sin bolig. Det kan f.eks. være, at man bliver midlertidigt forflyttet af sit arbejde eller skal studere i udlandet i en periode. Det er dog et krav, at du kan dokumentere, at du har planlagt at komme tilbage til din bolig; altså at der tale om en midlertidig flytning. – Der skal laves en lejekontrakt mellem dig og din lejer, som boligselskabet skal have en kopi af. Desuden må du ikke udleje din bolig for en højere husleje, end du selv betaler.
Man kan ikke fremleje sin bolig, fordi man f.eks. gerne vil have den i ’baghånden’, hvis det ikke går godt med at flytte sammen med kæresten.
Ved fremleje af en ungdomsbolig, er det endvidere et krav, at din fremlejer kan dokumentere, at han eller hun er under uddannelse..
Ved henvendelse til udlejningen kan du få yderligere information om fremleje af boligen.
Det er på ingen måde tilladt at fremleje sin bolig uden boligselskabets tilladelse!

Ja, du kan indsende en skriftlig klage til administrationen, og så vil der blive set på sagen.
Du kan dog kun klage, hvis der er tale om f.eks. overtrædelser af afdelingens husorden, og ikke bare fordi at du er blevet lidt uenig med naboen om nogle ting, eller du generelt synes, at han er lidt irriterende. – Se desuden punktet omkring klager herunder.

Gode råd om klager

 

Ja, selvom der ikke må holdes husdyr i din afdeling, må dine bekendte gerne medbringe deres hund, når de kommer på besøg. Hunden må naturligvis ikke være til gene for de øvrige beboere, mens den er på besøg, og den må under ingen omstændigheder overnatte hos dig. – Det betyder også, at du ikke må passe en hund f.eks. i en weekend eller ferie.
Desuden må du ikke have en hund på besøg så ofte, at det kan sidestilles med husdyrhold.

Betaler du direkte til forsyningsselskaberne, så får du også tilsendt den årlige opgørelse fra dem.
Betaler du sammen med din husleje f.eks. a’conto varme, så vil der blive foretaget en årlig aflæsning af målerne i din bolig. – Der vil komme opslag i god tid om, hvornår aflæseren kommer.
Det er vigtigt, at du sørger for at aflæseren kan få adgang til din bolig, så du er sikker på, at din udgift bliver beregnet korrekt. – Kan du ikke selv være hjemme, så kan du aflevere en nøgle hos ejendomsmesteren eller hos en nabo, og give aflæseren besked om, hvor han kan hente din nøgle.
Du vil modtage din årsopgørelse cirka fire måneder efter aflæsningen, og tilbage- eller efterbetalingen vil herefter blive reguleret på din husleje.

I de fleste afdelinger findes der en afdelingsbestyrelse, der fungerer som bindeled mellem beboerne og boligselskabet, og som også står for afholdelse af diverse aktiviteter i afdelingen.
Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på det ordinære afdelingsmøde (beboermøde), der afholdes én gang om året.

Har du interesse i, hvad de laver i afdelingsbestyrelsen, eller vil du selv gerne være med til at arrangere nogle aktiviteter i din afdeling, så kontakt formanden for afdelingsbestyrelsen og hør nærmere.

Du kan læse mere om bestyrelsesarbejdet i en af FAB boligafdeling her.

Er du ude for, at der går noget i stykker i din bolig, så skal du kontakte ejendomsmesteren. Så vil han komme og se på sagerne, ligesom han vil bestille en håndværker til at udføre arbejdet, hvis det er nødvendigt.
Er skaden sket som følge af normal brug af boligen (slid og ælde), så betaler boligselskabet udgiften, men hvis det er noget, som du har ødelagt, så vil du blive opkrævet hele eller noget af udgiften til udbedring af det ødelagte. Opkrævningen vil ske over huslejen, så du skal ikke betale noget her og nu, men vil få tilsendt en kopi af fakturaen og besked om, hvornår beløbet pålægges din husleje.
Sker der en pludselig skade udenfor ejendomsmesterens normale arbejdstid (f.eks. i weekenden), hvor udbedringen ikke kan vente til næste arbejdsdag, så kan du selv kontakte en af håndværkerne på afdelingens ’Nødhjælpsliste’, som du har fået udleveret af ejendomsmesteren, og som også kan findes her på hjemmesiden under din afdelings oplysninger. – Reglerne er her de samme, skyldes skaden noget du har ødelagt, så vil du blive opkrævet udgiften over huslejen.
Tilkalder du en håndværker fra nødhjælpslisten unødigt, så kan du også komme til at betale for hele eller dele af udgiften for hans arbejde.

I de afdelinger, hvor der er et fælleshus, kan du spørge ejendomsmesteren til råds om leje af dette. Hvis det ikke er ejendomsmesteren, der kan tage imod reservationen, så ved han, hvem du skal kontakte.

I afdelinger med et fællesvaskeri får du udleveret et vaskekort eller en vaskebrik, som du skal bruge til at få adgang til vaskeriet og som betaling for vask. Udgiften for vask vil blive opkrævet sammen med din husleje.
Opkrævningen af vask er altid to måneder bagud, således at det, du f.eks. vasker i januar, opkræves sammen med huslejen for marts. – Priserne på vask og tørring er opslået på vaskeriet.
Går dit vaskekort/-brik i stykker, eller mister du kortet/-brikken, skal du kontakte ejendomsmesteren for at få et nyt og samtidig få dit gamle kort/brik spærret. – Kan du ikke få fat i ejendomsmesteren, og er du nervøs for, at andre skal bruge dit tabte kort, så kontakt administrationen på tlf. 63 12 56 00 i deres åbningstid, så kan de spærre dit vaskekort.
Husk at du skal betale for alt forbrug på vaskekortet, indtil du eventuelt beder om at få det spærret, så pas godt på det!

Du vil modtage en betalingspåmindelse, og i den forbindelse vil du også blive opkrævet et gebyr. – beløbet forfalder i det øjeblik, at FAB sender rykkeren.
Dette vil også ske, selvom du ’kun’ betaler din husleje én dag for sent!
Betaler du heller ikke din husleje inden fristen i den første betalingspåmindelse, vil du modtage en ophævelse af lejemålet, og senere vil sagen blive overgivet til advokat.
Husk derfor at betale din husleje til tiden, så du undgår unødige gebyrer og advokatomkostninger.
Boligselskabet giver under ingen omstændigheder henstand med huslejen!

Som standard vil huslejen blive opkrævet på et girokort, som du vil modtage sidst på måneden til betaling af næste måneds husleje.
Ønsker du at tilmelde huslejebetalingen til Betalingsservice (PBS) så medbring dit girokort til din egen bank, så tilmelder de betalingen for dig. – Eller du kan tilmelde din husleje til betalingsservice via din netbank.
Boligselskabet kan ikke til- eller afmelde din huslejebetaling til betalingsservice.

Huslejen forfalder til betaling den første hverdag i måneden.

Med mindre du flytter ind i et nybyggeri, så er der tale om genbrugsboliger, som alt efter alder, antal lejere og tidligere renoveringer bærer mere eller mindre præg af at have været beboet før. Du må altså ikke forvente, at alt er nyt i boligen, når du flytter ind, men tingene skal naturligvis fungere efter hensigten.
Hvis du opdager, at der er fejl eller mangler ved din nye bolig, så skal du udfylde en mangelliste, som du kan få udleveret af ejendomsmesteren. – Senest 14 dage efter at du har fået udleveret nøglerne til din bolig, skal du returnere mangellisten til ejendomsmesteren, og så vil han kigge på dine punkter.
Nogle ting vil måske blive udbedret med det samme, mens andre ting blot vil blive noteret, så du ikke hæfter for disse fejl, når du flytter.

Det afgøres af kommunen og Udbetaling Danmark. Du kan udfylde en ansøgning om boligstøtte på borger.dk.

Se brochure om boligstøtte (PDF)

Har du brug for hjælp til ansøgning om boligstøtte, så kan du henvende dig til Borgerservice i din kommune; boligselskabet kan desværre ikke hjælpe dig med reglerne på området.
Boligselskabet kan heller ikke oplyse dig om, hvor meget du eventuelt vil kunne opnå i boligsikring eller boligydelse, det er en beregning som kommunen og Udbetaling Danmark laver.

Du kan få udleveret nøglerne senest på den dag, hvor din lejekontrakt begynder f.eks. den 1. i en måned. – Det nærmere tidspunkt for udlevering af nøgler aftaler du med ejendomsmesteren, husk dog på at det skal ske i hans normale arbejdstid.
Er boligen blevet klar til overtagelse før den planlagte indflytningsdag, kan du godt få nøglerne udleveret tidligere end den dato der fremgår af din lejekontrakt. Du skal dog så betale husleje fra den dag, du får udleveret nøglerne.
NB: Husk at medbringe kvittering for indbetalt indskud og husleje, ellers må ejendomsmesteren ikke udlevere nøglerne til dig.

Boligselskabet fremsender en lejekontrakt og en opkrævning til dig. Du skal underskrive lejekontrakten og returnere den. – Husk at står i to på lejekontrakten, så skal i begge skrive under!
Inden du kan få udleveret nøglerne til din nye bolig, skal du have indbetalt indskud og den første periodes husleje (enten ½ eller 1 måneds husleje).

Boligsøgende

Hvis du henvender dig til udlejningen, kan de ændre din ansøgning fra ‘passiv’ til ‘aktiv’ eller den anden vej rundt.
Det koster ikke noget gebyr at få lavet denne ændring.

Du kan godt stå ‘passiv’ på ventelisten og optjene anciennitet, hvis du ikke har brug for en bolig for tiden, men det kræver at du betaler det årlige ajourføringsgebyr.
Du kan på ingen måde optjene anciennitet på ventelisten uden at betale det årlige ajourføringsgebyr.
De gamle medlemsskaber, hvor man kunne optjene anciennitet uden at betale til ventelisten hver år findes ikke hos nogen boligorganisationer i Danmark efter de nye regler trådte i kraft i 2010.

Din ansøgning er personlig, og kan kun overdrages til ægtefælle eller samlever ved dødsfald.

For at optjene anciennitet på ventelisten skal du blot betale det årlige ajourføringsgebyr.
Opnår du en bolig i selskabet, skal du fortsætte med at stå på ventelisten, hvis du vil bibeholde din anciennitet.
Vælger du ikke at betale det årlige gebyr, skal du starte forfra, hvis du senere vil skrives på venteliste til en bolig; dette gælder uanset om du bor hos Fyns almennyttige Boligselskab eller ej.

Når du har fået en bolig i Fyns Almennyttige Boligselskab, kan du komme på ‘oprykkerventelisten’.

På oprykkerventelisten får du fortrinsret til en anden bolig i FAB, såfremt du flytter fra din egen bolig.

Det koster ikke ekstra at stå på ‘oprykkerventelisten’, men det kræver, at du er skrevet op på den almindelige venteliste og betaler det årlige gebyr.
Din anciennitet på ‘oprykkerventelisten’ går fra den dato, du flyttede ind i boligen.

Hvis du har været udmeldt, og melder dig ind imens du er lejer i en af vores boliger, vil din anciennitet være fra den dato du blev opnoteret.

Lejere med tidsbegrænsede kontrakter opnår ikke en plads på oprykkerventelisten, og kan ikke søge med fortrinsret.

 

Tidsbegrænsede kontrakter

Hvis du har opnået en tidsbegrænset bolig, og fået en tidsbegrænset lejekontrakt, skal du være opmærksom på at du ikke opnår en plads på oprykkerventelisten. Ved tidsbegrænsede kontrakter bibeholder du dit ansøgernummer og din anciennitet, men du kan ikke søge med fortrinsret. Det vil fremgå på tilbudsbrevet og lejekontrakten, hvis en bolig er tidsbegrænset.

 

Så længe du betaler det årlige ajourføringsgebyr, vil du stå som ansøger på den almindelige venteliste, som er for alle ansøgere.

Det koster 99,- kr. pr. år at forblive på ventelisten. – Betaler du ikke det årlige gebyr, vil du blive slettet helt fra ventelisten, og du skal starte forfra, hvis du senere vil skrives op til boliger i Fyns almennyttige Boligselskab.

Når du skriver dig på venteliste (bliver medlem) koster det 99,- kr. – Dette dækker også første år på ventelisten.

Små dyr i bur eller akvarium (typisk fugle eller fisk) må du altid have i din bolig, dog således at der ikke opstår lugt- eller støjgener, der kan genere naboerne.
Du må have hund og/eller kat, hvis det er tilladt i boligafdelingen. Det fremgår af boligafdelingens ordensreglement som kan ses under afdelinger her på fabbo.dk.

Når der i en boligafdeling er forbud mod husdyr, anbefaler vi at du undgår at have besøg af husdyr eller passe et husdyr. Er husdyret ofte på besøg eller passer du et husdyr i et omfang så det kan sidestilles med et husdyrhold, kan det betragtes som om du har husdyr. Ulovligt husdyrhold kan medføre opsigelse af dit lejemål.

Hvis du har en hund og/eller kat, så sørg for kun at søge en ny bolig i de boligafdelinger, hvor det er tilladt at have en hund og/eller kat. – Der kan ikke efterfølgende gives dispensation, hvis du er flyttet ind, hvor det ikke er tilladt at holde hund eller kat. Det fremgår også på BoligØen.dk hvilke afdelinger der er tilladelse til husdyr når du søger en ny bolig.

 • Du har ikke betalt ventelistegebyr eller betalingen er ikke registeret endnu, der går ca. 4-5 dage.
 • Du har fået et tilbud fra boligselskabet som du ikke har svaret på og derfor står du som passiv ansøger – kontakt boligselskabet.
 • Din ansøgning er passiv – kontakt boligselskabet.

Boligselskabet lejer boliger ud på baggrund af ansøgningsdatoen dvs. den dato du skrev dig op og indbetalte gebyr for første gang. Dit nummer på ventelisten er dit nummer d.d. i forhold til antal aktive ansøgere. I morgen kan dit nummer være højere på grund af at passive ansøgere med en gammel ansøgningsdato er gjort aktive eller en lejer, som bor i afdelingen har skrevet sig op til en større eller mindre bolig. Ansøgere med bolig i én afdeling har fortrinsret til at søge en anden bolig i samme afdeling.

 • Dato for ønsket indflytning er ikke overskredet.
 • Din ansøgning er passiv.
 • Din ansøgning er ikke blevet opdateret, siden du sidst var inde på din ansøgning. Du har glemt at “sende” eller du har været for hurtigt inde igen. Husk – opdateringen sker kun én gang i døgnet.

Ja, så længe du ønsker dig at være skrevet op til FAB’s boliger, skal du være medlem af BoligØen. Som medlem af BoligØen, skal du betale et årligt ajourføringsgebyr på gebyr på kr. 100,-. Stopper du med at betale det årlige gebyr, så bliver du slettet som medlem og skal så starte forfra igen, hvis du senere vil være medlem igen.
Selvom du ikke ønsker en bolig med det samme og gerne vil stå ’passiv’ på ventelisten indtil videre, skal du stadig betale det årlige ajourføringsgebyr for fortsat at være medlem og optjene anciennitet.

Nej. – Typisk vil en bolig blive tilbudt til en række af de ansøgere, der har søgt den pågældende boligtype i længst tid. – Hvor mange boligen tilbydes til er afhængig af, hvor attraktiv boligtypen er, og hvor længe der er til indflytningsdatoen.
Af de ansøgere som takker ja til boligen, vil den blive tildelt til den ansøger, der har søgt i længst tid. – Derfor kan du godt få tildelt boligen, selvom du ikke har søgt i længst tid, hvis ansøgerne før dig på ventelisten takker nej til boligen.

I hovedreglen ja, hvis boligen står ledig, skal du kontakte ejendomsmesteren og lave en aftale med ham om at se boligen. – Husk blot på, at fremvisningen skal være i ejendomsmesterens normale arbejdstid.
Hvis boligen stadig er beboet, skal du kontakte de nuværende lejere og lave en aftale med dem. – De nuværende beboere har pligt til at vise boligen frem, men det skal naturligvis være på et tidspunkt, der passer ind i deres hverdag. – De nærmere aftaler om dette, må du lave med den nuværende beboer.
Kan i ikke finde et tidspunkt, der passer jer begge, så forhør dig eventuelt ved ejendomsmesteren, om der står en anden bolig af samme type ledig for tiden.

Tænk nøje over, hvilke boligtyper du søger. Hvis du udelukkende søger f.eks. rækkehuse i de meget populære afdelinger, så kan der gå mange år endnu, da der som oftest ikke er ret mange fraflytninger fra disse boligtyper, og der samtidigt er mange skrevet på venteliste til disse boliger.
Står du og skal bruge en bolig i den nærmeste fremtid, så undersøg om der eventuelt er andre afdelinger med kortere ventetid, end der hvor du søger nu, hvor det kunne være interessant at bo. Du kan altid ændre på din ansøgning, og det vil fortsat være datoen for din første betaling, der er gældende for din placering på ventelisten.

Ja, bor du allerede i én af Fyns almennyttige Boligselskabs lejemål, har du fortrinsret i forbindelse med ansøgningen af en ny bolig, såfremt du samtidig fraflytter det lejemål, du bor i nu. – Derfor kan man ikke opnå fortrinsret, hvis et par går fra hinanden, og det kun er den ene part, der flytter. – Ønsker begge parter at fraflytte det nuværende lejemål, er det kun den ene, der kan opnå denne fortrinsret. Hvem af jer det skal være, finder i selv frem til.
Ovenstående regler gælder kun for den eller de personer, der står på lejekontrakten, man opnår altså ikke fortrinsret, hvis man fraflytter en bolig, man har fremlejet.

Hvis du siger ‘Nej, tak’ til et boligtilbud, påvirker det ikke din placering på ventelisten. Søger du derimod en ungdomsbolig, er der andre regler. Se mere om det under ’Ungdomsboliger’

Søger du en ungdomsbolig i Odense, skal du opskrives via den fælles opnotering på www.studiebolig-odense.dk. – Det er gratis at være opskrevet til ungdomsboliger, men det er at krav at du er under uddannelse mens du bor i en ungdomsbolig.
Der er specielle regler for at søge ungdomsboliger, dem kan du læse mere om på www.studiebolig-odense.dk.
Søger du en ungdomsbolig i Kerteminde, Båring eller Ullerslev, så skal du skrive dig på venteliste her på siden. – Se under ‘Boligsøgende’ og vælg ‘Bliv ansøger’ => ‘ungdomsboliger’.

Søger du ungdomsbolig i Odense, findes der en ’Tag-over-hovedet-garanti’, hvor tilflyttere der påbegynder en uddannelse i Odense kan garanteres en bolig i byen. Læs mere om reglerne for denne ordning på www.studiebolig-odense.dk – vælg ’ledige ungdomsboliger’ på forsiden.

Nej, nej og atter nej. – ALLE søger på lige fod på ventelisten, og det er fuldstændigt lige meget om man er hvid, sort, høj, lav, tyk eller tynd. – Lejemålene tilbydes altid til de ansøgere, der har stået længst tid på ventelisten til de givne boliger.
De eneste tilfælde, hvor man kan gå ’uden om’ ventelisten, er hvis man tildeles et lejemål gennem kommunens sociale myndigheder i forbindelse med et akut boligproblem, men så har man opnået boligen gennem kommunen og ikke gennem boligselskabets venteliste.

Kommunen har mulighed for at henvise lejere til en vis procentdel af de almene lejemål, der bliver ledige. Hvis kommunen har fået henvendelser fra personer med et akut boligproblem, kan man få tildelt en almen bolig på den måde. – Det kræver dog, at kommunen vurderer, at man vitterligt står med et akut boligproblem, og man skal acceptere boligtilbudet uden forbehold. – Alt dette skal aftales direkte med kommunens sociale myndigheder; her kan boligselskabet ikke hjælpe.
Du kan ikke henvende dig til kommunen og bede om hjælp til at få en bestemt bolig, som du gerne vil have.

Nej, boligselskabet må på ingen måde ’skubbe’ nogen længere frem på ventelisten. Står du med et akut boligproblem, så må boligselskabet henvise dig til kommunens sociale myndigheder.

Det afhænger meget af, hvor du ønsker at bo, og hvilken størrelse bolig du søger.
I de store afdelinger med mange lejemål i etageejendomme og en jævn udskiftning af lejerne, er ventetiden nede på mellem  1½ og 2 år. – Enkelte steder kortere.
I de mindre afdelinger med færre lejemål og en attraktiv beliggenhed er ventetiden noget længere; alt afhængig af boligtypen har de meget populære afdelinger ventetider på alt fra 5 år og helt op til 20 år.

Forbrugsregnskab

I nogle tilfælde kan du godt nå at få to opgørelser på forbrug efter din fraflytning. Hvis du er fraflyttet kort tid efter den årlige aflæsning i afdelingen, så vil du kort tid efter din fraflytning modtage den almindelige årlige opgørelse. – Ofte vil der dog være en kort periode efter årsopgørelse, som endnu ikke er opgjort. Den endelige slutopgørelse, der dækker denne periode, vil du først modtage cirka ét år efter.

Hvis du har boet i boligen i vintermånederne, så er det nok forklaringen. Man bruger ca. 75% af den årlige varmeudgift i de fire koldeste måneder, men man betaler det samme a’conto-beløb hele året. Man kan sige, at man sparer op til vinteren i løbet af sommermånederne, hvis du ikke har boet i boligen i de varme måneder, så mangler du denne ’opsparing’ af a’conto-indbetalinger.

Du hæfter for husleje og a’conto-betalinger i istandsættelsesperioden, og til boligen enten er genudlejet, eller din opsigelsesfrist udløber. Derfor dækker forbruget hele denne periode.

Dit forbrug er naturligvis blevet aflæst i forbindelse med din fraflytning, men selve opgørelsen vil du først modtage på samme tid, som du normalt får dine årsopgørelser. – Det betyder, at hvis der normalt bliver aflæst i afdelingen 1/7 hvert år, så vil du modtage din opgørelse cirka fire måneder efter denne dato. – Er du f.eks. fraflyttet 1/12 vil du modtage din opgørelse sidst i oktober året efter.

Du skal altid fortælle ejendomsmesteren om dryppende haner eller løbende toiletter med det samme! – Før du fortæller ham det, kan han ikke gøre noget ved det.
Skyldes fejlen slitage ved helt almindeligt brug, betaler afdelingen udgiften til reparationen eller udskiftningen, er der derimod tale om misligholdelse eller hærværk, vil du selv komme til at betale for reparationen. – Hvem der skal betale afgøres af ejendomsmesteren og håndværkeren i hvert enkelt tilfælde. Er det en udgift, du skal betale, vil det blive trukket over din husleje, så du skal altså ikke betale håndværkeren, når han kommer.
Husk dog på, at hvis du har haft f.eks. et løbende toilet igennem flere måneder, så kommer du altid selv til at betale for udgiften til dette vandforbrug, og det kan blive mange tusinde kroner!

Hvis din opgørelse dækker mindre end et helt år, så er det derfor. Din a’conto-rate vil først blive justeret, når man har en opgørelse der dækker et helt år. – Har boligselskabet fået meldinger om, at udgiften til f.eks. varme eller vand vil stige meget det næste år, vil man også begrænse nedjusteringerne i a’conto-raterne for at imødekomme de højere priser i det kommende år.

Hvis du fik penge tilbage sidste år, så er din a’conto-rate måske blevet sat ned, og det har naturligvis en betydning for, om du kan få noget tilbage i år.
Hvis du har regnskabet fra sidste år liggende så sammenlign udgift og a’conto-betaling, måske er det forklaringen. – Har der været prisstigninger på vand eller varme den seneste tid, kan det selvfølgelig også være en del af forklaringen. – Sammenlign de forbrugte enheder med sidste år, det giver en godt billede af, om du har brugt cirka den samme mængde vand eller varme i år, som du plejer.

Det er altid misvisende at sammenligne selve beløbet, man får tilbage. Har din nabo også betalt det samme i a’conto som dig? – Det er jo ret vigtigt for udregningen af, om man skal betale ekstra eller have penge tilbage.
Desuden er der ikke to familier, der bruger el, vand og varme på samme måde, nogen er bare bedre til at spare på tingene end andre. Så gør dig selv en tjeneste, og tænk over hvordan du bruger el, vand og varme i hverdagen; der er mange penge at spare!

Fraflytning

Hvis der er nogle enkelte punkter på flytteafregningen, som du ikke helt kan forstå så kontakt den medarbejder, der har lavet flytteafregningen på telefon 63 12 56 00, så kan du formentlig få en forklaring på sammenhængen over telefonen.
Mener du, at du er blevet opkrævet for nogle udgifter, som ikke fremgår af synsrapporten, eller mener du, at der nogle ting du ikke bør hæfte for i forbindelse med istandsættelsen, så skal du skrive en indsigelse til boligselskabet og præcist angive, hvad du ikke kan acceptere. Herefter vil sagen blive undersøgt, og du vil modtage et svar fra boligselskabet.
Er du ikke tilfreds med boligselskabets afgørelse, kan sagen indbringes for Beboerklagenævnet, hvor et uvildigt nævn, så vil se på sagen.

Typisk vil der gå cirka 6 uger fra der har været fraflytningssyn af boligen, til du modtager den endelige flytteafregning vedlagt fakturakopier, på det arbejde du skal betale hele eller dele af udgiften til. – Kan opgørelsen færdiggøres hurtigere, sendes flytteafregningen naturligvis før, men det kan omvendt også trække lidt ud, så det tager mere end 6 uger, før du modtager den endelige opgørelse.

Senest 14 dage efter fraflytningssynet modtager du en opgørelse over, hvad det kommer til at koste at istandsætte din tidligere bolig. – Af denne opgørelse vil det fremgå, hvor meget afdelingen skal betale, og hvor meget du skal betale (din andel af ’normalbeløbsarbejde’ og eventuel misligholdelse).
Priserne på denne opgørelse er overslagspriser fra håndværkerne, men det er samtidig din garanti for, at den endelige pris ikke kan stige med mere end 10%.
Bemærk dog, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for f.eks. dit indskud og overskydende eller skyldig husleje. Opgørelsen dækker kun over udgiften til istandsættelse af boligen.

Ejendomsmesteren gennemgår boligen og noterer, hvad der skal laves. Har du ødelagt eller misligholdt noget i boligen, vil du skulle betale for det, og hvis noget af istandsættelsen skyldes almindelig slid og ælde, så betaler afdelingen for denne del af udgiften.
Har du ikke selv malet, eller bliver din maling af nogle rum ikke godkendt, skal der også udføres ’normalbeløbsarbejde’, som er maling af lofter og vægge, her betales noget af udgiften af dig og noget af afdelingen. Fordelingen afhænger af, hvor længe du har boet i boligen.
Mangler du at aflevere én eller flere nøgler, så er man nødt til at omkode eller udskifte låsesystemet, så den nye lejer er sikker på, at der ikke eksisterer andre nøgler til boligen. Denne udgift skal du i givet fald betale, så husk at medbringe alle nøgler du har fået udleveret.
Når synet er overstået underskrives synsrapporten, og du får en kopi med derfra.

Du har mulighed for at sende en anden i dit sted, så skal vedkommende bare medbringe alle nøgler og en fuldmagt fra dig.
Hvis der ikke kommer nogen til den aftalte tid, vil ejendomsmesteren gennemføre synet sammen med en kollega, så der er to vurderinger af boligen.
Hvis du ikke ønsker at deltage i fraflytningssynet og heller ikke sender en anden i dit sted, så husk at aflevere alle nøglerne til ejendomsmesteren.
Husk på, at ejendomsmesteren ikke har nøgler til din bolig, hvis han ikke har modtaget nogen nøgler, er han nødt til at bestille en låsesmed, der kan åbne døren og udskifte låsesystemet, og den udgift skal du betale for.

Nej, du har ikke indbetalt til nogen ’vedligeholdelseskonto’ og derfor kan du heller ikke få refunderet udgiften til f.eks. lakering af gulve, hvis du selv vælger at få udført det, inden fraflytning.
Maling af lofter og vægge hedder ’Normalbeløbsarbejde’ og vil altid skulle udføres i forbindelse med en fraflytning. Du får refunderet 1% af udgiften til malerarbejdet for hver måned, du har boet i boligen. Hvis du har boet i boligen igennem længere tid, så overvej derfor om det kan svare sig selv at male, eller om din andel af udgiften er så lille (eller slet ingen), at det er billigere for dig at lade boligselskabets malere gøre det. – Du kan ikke få udbetalt den procentvise refusion, og så selv købe maling for pengene.
Malerarbejde der ligger udover den almindelige loft- og vægbehandling, og som skyldes misligholdelse, får du ikke refunderet en andel af, det skal du selv betale fuldt ud.

Ja, det skal blot være ’håndværksmæssigt korrekt’ udført. Det vil sige, man må ikke kunne se forskel på, om det er dig eller f.eks. en professionel maler, der har udført arbejdet. – Du må dog ikke selv udføre arbejde, der kræver en autoriseret håndværker f.eks. i forbindelse med vand- og el-installationerne.
For flere gode råd og vejledning omkring f.eks. istandsættelse se pjecen omkring fraflytning, som du kan få tilsendt fra udlejningen.
Husk at nøglerne til boligen afleveres til ejendomsmesteren i forbindelse med synet, og du har ikke adgang til boligen herefter. – Derfor kan du heller ikke udføre arbejde i boligen efter synet; ønsker du at udføre noget af arbejdet selv, skal det derfor være færdiggjort inden synet.

Sammen med bekræftelsen på din opsigelse får du et tidspunkt til fraflytningssynet. Hvis tidspunktet ikke passer dig, kan du aftale en ny tid med ejendomsmesteren. – Det skal dog være i dagene umiddelbart omkring det oprindelige synstidspunkt og indenfor ejendomsmesterens normale arbejdstid. Desuden skal det naturligvis passe med ejendomsmesterens øvrige gøremål, men det aftaler du i givet fald selv med ham.

Istandsættelsesperioden er de 14 dage efter fraflytningssynet af boligen, hvor håndværkerne istandsætter din bolig. Du skal altid betale husleje for denne periode, også selvom du siger din bolig op med 3 måneder varsel og først fraflytter boligen efter denne periode.
NB: Er din lejekontrakt fra før 1999 gælder der lidt andre regler, kontakt udlejningen og hør nærmere om dette.

Din opsigelse skal være skriftlig. Du kan få tilsendt et opsigelsesskema fra boligselskabet ved at kontakte kundeservice.
Det er meget vigtigt, at du på din opsigelse angiver hvornår boligen er ryddet og klar til at blive synet, da det er denne dato, der er afgørende for, hvornår boligen kan genudlejes.

Du har 3 måneders opsigelse til den 1. i en måned. Det vil sige, at hvis boligselskabet modtager din opsigelse f.eks. den 12. januar begynder dine 3 måneders opsigelse fra 1. februar og tre måneder frem. Du hæfter altså i dette tilfælde for husleje til og med april måned.
Du kan sagtens fraflytte boligen inden de tre måneder, og boligselskabet vil naturligvis forsøge at leje boligen ud med det samme, men hvis det ikke lykkedes, kan du risikere at skulle betale husleje i hele opsigelsesperioden.

Om FAB

Vælg menupunktet ‘afdelinger’ øverst på siden.

Find din afdeling på listen og vælg ‘se afdelingsside’

En ny fane åbner og du kan se informationer som kun handler om den valgte afdeling.

Vælg ‘kontakt’ øverst på denne nye side – rul nedad til du finder nødhjælp.

Vælg menupunktet ‘afdelinger’ øverst på siden.

Find din afdeling på listen og vælg ‘se afdelingsside’

En ny fane åbner og du kan se informationer som kun handler om den valgte afdeling.

Vælg ‘kontakt’ øverst på denne nye side.

Du kan søge bolig på BoligØen.dk. Dog skal du først oprette dig som bruger. Du kan begynde din boligsøgning på dette link.

Fandt du ikke hvad du søgte?

Så spørg os da bare. Vi er her for at hjælpe dig.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail

  Dit telefonnummer

  Dit spørgsmål