Privatlivspolitik

Fyns Almennyttige Boligselskab, CVR 37830011 er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense
fab@fabbo.dk
+45 63 12 56 00

 

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Fyns Almennyttige Boligselskab behandler dine personoplysninger. Vi behandler kun oplysninger om dig, som er nødvendige og behandles med et formål, og vi behandler altid dine personoplysninger fortroligt.

 

Datasikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang. Vi sikrer, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt.

 

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse herom.

Nedenfor kan du se, på hvilket grundlag vi behandler dine oplysninger, til hvilket formål, og i hvor lang tid vi opbevarer dem.

 

Hjemmesidebesøgende

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • IP-adresse, dynamisk IP-adresse og cookies eller oplysninger, der fremgår af en kontaktformular, såsom navn, telefonnummer, e-mail & adresse.

 

Vi behandler personoplysninger om dig med følgende formål:

 • At registrere oplysninger til brug for kontakt.
 • For at sikre optimal drift af vores hjemmeside.

 

Vi behandler oplysningerne på følgende behandlingsgrundlag:

 • Du har givet samtykke via cookiebanner (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).
 • Vores legitime interesse, som er at kunne administrere vores hjemmeside (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

 

Hvis du giver samtykke via cookiebanner (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a), behandler vi yderligere oplysninger om dig til de formål, som du samtykker til. Du kan læse mere om vores cookies på vores hjemmeside, hvor du også kan redigere dit samtykke.

 

Kontakt og service

Når du henvender dig til os pr. mail, telefon, kontaktformular på hjemmesiden eller pr. almindeligt brev, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Dine kontaktoplysninger samt indholdet af din henvendelse.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at vi gerne vil yde dig en god service og behandle din henvendelse.

Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • Vi behandler dine oplysninger for at kunne yde dig en service i forbindelse med en kontrakt (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b)
 • Vi behandler dine oplysninger ud fra en legitim interesse i at kunne besvare dine spørgsmål og eventuel indgå en uddybende samtale for at kunne afdække dine behov (databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1 litra f)

 

Dine personoplysninger slettes, når formålet med opbevaringen af personoplysningerne ikke længere er gældende. Dette vurderes konkret ud fra den specifikke henvendelse og henvendelsens karakter. Vi behandler dine personoplysninger, så længe vi har en korrespondance med dig. Når korrespondancen er afsluttet, og indholdet af denne ikke giver anledning til yderligere handling, slettes dine oplysninger, der måtte fremgå af korrespondancen.

 

Udveksling af varer og tjenesteydelser

I forbindelse med at vi indgår aftale om udveksling af varer eller tjenesteydelser, er det nødvendigt for os at behandle personoplysninger om dig. Herunder vil vi behandle almindelige personoplysninger, som fx dit navn og din e-mail, med det formål at efterleve vores forpligtelser i henhold til aftalen med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Oplysninger indsamlet i forbindelse hermed vil som udgangspunkt blive slettet, når aftalen er opfyldt, medmindre der foreligger en konkret grund til at gemme oplysningerne i et længere tidsrum, f.eks. en garantiperiode, eller hvis der opstår et behov for at reklamere.

Vi skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som købet eller salget vedrører.

 

Udlejning / venteliste

Når vi udlejer bolig, parkeringsplads, garage og festlokale eller du skriver dig op på en venteliste, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn, e-mail, telefonnummer, adresse
 • Evt. fortrolige oplysninger som CPR.nr eller oplysninger om strafbare forhold.

Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at sikre korrekt udlejning og indflytning.

Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • Vi behandler dine oplysninger baseret på opfyldelse af en kontrakt eller en anmodning forud for indgåelse af en kontrakt (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b)
 • Behandling sker på baggrund af en retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c).
 • Behandlingen af CPR-numre sker på baggrund af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.
 • Behandlingen af oplysninger om strafbare forhold sker på baggrund af databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. pkt.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med udlejning/tilmelding til ventelister vil som udgangspunkt blive slettet, når vi har leveret den ydelse, du har lejet/skrevet dig op til, medmindre der foreligger en konkret grund til at gemme oplysningerne i et længere tidsrum.

Vi skal dog opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som udlejningen/opskrivningen på ventelisten vedrører.

 

Sociale Medier

Når du liker og/eller følger os på Linkedn, Facebook eller Instagram, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Dit navn
 • Eventuelt foto

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at holde interesserede følgere opdaterede på bl.a. konkurrencer, nye områder, opmærksomhedspunkter mv.

Vi behandler personoplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • Vores interesse i markedsføring samt forbedring af vores hjemmeside og produkt (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f)
 • Ved deltagelse i konkurrence, indhenter vi samtykke fra dig, såfremt du er vinderen og vi ønsker at dele et billede af dig på vores sociale medier

LinkedIn

Vi er fælles dataansvarlige med LinkedIn for de oplysninger om dig, der indsamles, når du besøger vores side. Det betyder at vi sammen med LinkedIn skal fordele og fastlægge ansvaret for at overholde lovgivningen omkring behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan finde vores aftale om fælles dataansvar her: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Facebook og Instagram

Vi er fælles dataansvarlige med Meta for de oplysninger om dig, der indsamles, når du besøger vores sider på Facebook og /eller Instagram. Det betyder at vi sammen med Meta skal fordele og fastlægge ansvaret for at overholde lovgivningen omkring behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan finde vores aftale om fælles dataansvar her: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

 

Rekruttering

Hvis du søger en stilling ved os, vil vi behandle de oplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter. Det er ikke nødvendigt, at du skriver CPR-nummer.

Formålet med at behandle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os.

Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • På baggrund af vores legitime interesse, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).
 • Behandlingen af CPR-nummer sker alene, hvis du selv har afgivet det i forbindelse med ansøgningen eller CV’et. Vi behandler CPR-numre for at kunne forsvare eller gøre et eventuelt retskrav gældende (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1 og databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 litra f).

Hvis du fremsender personoplysninger af følsom karakter, behandler vi disse på følgende retsgrundlag:

 • En legitim interesse, som er begge parters interesse i vurderingen af et fremtidigt samarbejde (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f) og med henblik på fastlæggelse af eller forsvar ved et eventuelt retskrav vedrørende rekrutteringsprocessen (databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f).

Ansøgning og bilag kan gemmes i op til 6 måneder, efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag maksimalt i 6 måneder, hvorefter det slettes. Ønsker vi at opbevare din ansøgninger i længere tid end dette, så sker dette på baggrund af et specifikt samtykke fra dig.

Ønsker vi at gemme din ansøgning med bilag, med henblik på mulig fremtidig ansættelse, vil dette ske på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).

 

Videoovervågning

Vi har videoovervågning på forskellige områder. Det kan derfor ske, at vi optager en video af dig. Det er skiltet i det konkrete område, hvis der er videoovervågning.

Formålet med videoovervågningen er at sikre fysisk sikkerhed omkring vores kontor og ejendomme.

Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • At sikre vores områder mod kriminalitet (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f)

Vi opbevarer overvågningsvideos i 30 dage, medmindre konkrete forhold gør det nødvendigt at opbevare oplysningerne længere.

 

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter eksterne leverandører/samarbejdspartnere til opbevaring og behandling af oplysningerne. Når vi benytter en databehandler, har vi indgået en databehandleraftale med dem. De behandler derfor udelukkende personoplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.

 

Vi prioriterer leverandører fra EU, samt fra tredjelande, som EU Kommissionen har godkendt ift. beskyttelsesniveauet omkring personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen art. 45.

 

I relevante tilfælde videregives personoplysninger til selvstændige datamodtagere, som fx, banker, kommunen mv.

 

Videregivelse af oplysninger til usikre tredjelande

Vi anvender desuden nogle databehandlere/leverandører i usikre tredjelande. Når tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed, som EU gør, har vi skærpede forpligtelser i beskyttelsen af dine data.

Dine oplysninger kan overføres til datamodtagere i USA baseret på fx EU Kommissionens standardkontrakter (databeskyttelsesforordningen art. 46, stk. 2, litra c).  Hvis du ønsker det, kan du kontakte os for yderligere oplysninger herom samt udlevering af dokumentation på passende garantier.

Slettepolitik

Data om dig, slettes 5 år efter fraflytning (Medmindre der er skyldig restance, efter endt restance vil data slettes 5 år efter nul-saldo).

Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:

 • få indsigt i dine personoplysninger
 • få berigtiget dine registrerede personoplysninger
 • få slettet personoplysninger om dig selv
 • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 • få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig
 • gøre indsigelse mod behandlingen

 

Hvis du giver samtykke til os, er dit samtykke frivilligt, og det har ingen konsekvenser for dig, hvis samtykke ikke gives, kun gives til enkelte punkter eller senere tilbagekaldes.

Tilbagekaldelse af samtykket kan ske til enhver tid ved at benytte kontaktoplysningerne ovenfor.

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

 

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden.

 

Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.