Forretningsorden

Afdelingsbestyrelsen kan også beslutte, at der skal være en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Det er ikke et krav at lave en forretningsorden, men det kan være et godt værktøj for bestyrelsen.

Forretningsordenen kan fx indeholde bestemmelser om:

  • Indkaldelse af suppleanter (skal suppleanter først indkaldes, når et afdelingsbestyrelsesmedlem har varigt forfald, eller kan de vikariere?)
  • Suppleanters adgang til at deltage i afdelingsbestyrelsens møder
  • Lejere og andres adgang til at overvære afdelingsbestyrelsens møder
  • Referatets offentliggørelse, – tag stilling til hvordan, hvor og hvornår
  • Formandens stilling, f.eks. ved stemmelighed
  • Hvornår afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig
  • Opgavernes fordeling