Korsløkkeparken nyhedsbrev nr. 5

BÆREDYGTIGHEDSPRIS - Fyns Almennyttige Boligselskab vinder
Odense Bæredygtighedspris 2015

Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) fik torsdag den 3. marts, overrakt Odense Bæredygtighedspris 2015 af
Odense Bæredygtighedsråds formand Anker Boye på Odense Rådhus. Begrundelsen for at FAB vandt prisen er, at renoveringen af Korsløkken på en unik måde kombinerer miljøtiltag, sociale indsatser, beboerinvolvering, jobskabelse og arbejdsmiljø i én samlet bæredygtig løsning. Renoveringen omfatter ca. 1200 boliger og en genhusning på omkring 2500 beboere. FAB’s direktør Bent Bøllingtoft glæder sig over den anerkendelse,
det er at få prisen. – Vi er meget taknemmelige og stolte over prisen. Bæredygtighed giver stor mening for os. For kun ved at tænke økonomiske, miljømæssige, sociale løsninger ind i vores byggerier, skaber vi de bedste løsninger for vores beboere,
siger Bent Bøllingtoft

Renover.dk

FAB/Korsløkken er igen i spil om at vinde en pris. Denne gang er det RENOVER prisen 2016. Der er indstillet 179 andre spændende projekter, men støt op om FAB/Korsløkken, ved gå ind på http://renover.dk/projekt/korsloekkeparken/
Se projektet igennem og husk at ”like” projektet på Facebook, LinkedIn og andre sociale platforme.

Præmie
Vinderprojektet modtager en pris og 100.000 kroner til
en fest for alle de parter, som har været involveret i projektets
realisering også beboerne!

Nyt fra Genhusningskonsulenterne

Af Arne Simonsen og Bjarne Friis

Vi er nu i fuld gang med at placere beboerne i afdeling 34 i forhold til de ønsker der er angivet på det tilsendte spørgeskema – Desværre mangler vi en hel del skemaer. – Hvis du ikke har afleveret dit spørgeskema, så bedes du gøre det NU – Du kan evt komme hen i 311 st tv og hente et nyt skema.
Vi er der hver torsdag mellem 13.00 – 17.00. Hvis du ikke afleverer skemaet inden 15. maj vil du blive
genhuset og efterfølgende placeret i din nuværende bolig – eller en tilsvarende.

FYSISK HELHEDSPLAN - Overordnet status

Tidsplaner:

Forventet byggestart i afd. 34 er stadig d. 1. september i år, og første opgang der vil blive inddraget i renoveringen er Nyborgvej 287. Lejlighedsplaner afd. 34 og 35: De nye lejlighedsplaner i afd. 34 kan findes på vor hjemmeside (www.korsloekken.dk) under fanen Lejlighedsplaner, Korsløkken F afd. 34, der er underopdelt i etape 1 og etape 2. Etape 1 omfatter husene 34.1 – 34.5 (Nyborgvej 217-227, Nyborgvej 277-287 og Korsløkkevej 1-23).
Etape 2 omfatter husene 34.6 – 34.7 (Korsløkkevej 25-57 og Johannes Larsens Vej 6-38). De nye lejlighedsplaner i afd. 35 kan ligeledes findes i en foreløbig udgave på vor hjemmeside. Der har henover vinteren været afholdt informationsmøder
i ”Smut ind” for de beboere i afd. 34 der er omfattet af helhedsplanen. Generelt har der været en stor interesse for informationsmøderne med stor spørgelyst. Status på helhedsplanen i afd. 34 og 35: Vore rådgivere har hen over vinteren færdigprojekteret renoveringsarbejderne i afd. 34 og der har været afholdt licitation på renoveringsarbejderne. I øjeblikket arbejdes på at få en endelig godkendelse af økonomien ved Landsbyggefonden og Odense Kommune.
Prisindhentning på renoveringsarbejderne i afd. 35 vil som tidligere oplyst først ske i 2018.

Letbanen:

Status på udskiftningen af fodgængertunnelen under Ørbækvej er, at den østlige tunneldel er færdigstøbt og trafikken på Ørbækvej er omlagt hertil. Den vestlige tunneldel er under udskiftning, her er den oprindelige tunnel fjernet og forberedelserne til støbning af den nye tunnel er godt i gang. Ud over arbejdet med udskiftningen af fodgængertunnelen,
foregår en del ledningsomlægninger langs Ørbækvej for at skabe plads til den nye letbane.

Afdeling 37 G:

Over halvdelen af lejlighederne i afdelingen er på nuværende tidspunkt renoveret og indflyttet. De resterende lejligheder vil løbende blive færdigrenoveret og indflyttet i 2016, således alle lejligheder i afdelingen vil være indflyttet ved årsskiftet 2016/2017. Færdiggørelsen af udearealerne ved ankomstområdet mellem hus 37.4 og 37.5 har på grund af dårlige vejrforhold været forsinket og udsat af flere omgange, men er nu færdige og taget i brug af beboerne. Hvor det er muligt i forhold til de fortsatte renoveringsarbejder, vil udearealerne løbende blive færdiggjort i forbindelse med beboernes indflytning. Byggepladskontor og mandskabsfaciliteter i gårdrummet mellem hus 37.3, 37.4 og 37.5 vil blive fjernet i foråret 2017 og udearealerne i gårdrummet vil blive færdiggjort med stier, opholdsområder og legeplads. Samtidig vil
gårdrummet mellem hus 37.1, 37.2 og 37.3 blive tømt for byggepladscontainere, overskydende byggematerialer m.v. og ligeledes indrettet med stier, opholdsområder m.v.

Læs hele nyhedsbrevet her

Korsløkkens nyhedsbrev nr. 5 (PDF)

  • 31. august 2018